?>

Гражданска отговорност

Задължителна застраховка Гражданска отговорност:
Обект на застраховане са собствениците и ползвателите на МПС, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Тази полица покрива щети от малки драскотини до тежки телесни увреждания.

Важно е да знаете че минималните лимити на отговорност са еднакви при всички застрахователни компании, различна е само цената на която се предлага тази полица.

Лимитите са както следва:
При събития, настъпили на територията на Република България:

За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
За всяко събитие при едно пострадало лице – 2 000 000 лв.
За всяко събитите при две или повече пострадали лица – 10 000 000 лв.
За вреди на имущество – 2 000 000 лв. за всяко събитие.
При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз или държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство – са валидни минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, в която е настъпило застрахователното събитие.

Затова когато сключвате застраховка Гражданска отговорност, трябва да изберета с какво териториално покритие да бъде:
1. Икономичен – при управление на автомобила само на територията на Р. България
2. Стандартен – при управление на автомобила на територията на Р. България и ЕС, както и на всички страни членки на системата Зелена Карта.

Контролът по тази застраховка се извършва директно от Комисията по финансов Надзор

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio