?>

За автомобила

ЗАСТРАХОВКА”МПС”

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” служи за възмездяване и покриване, както на имуществени, така и на неимуществени щети (както е във вашият случай). При сключване на застраховката Вашият застраховател се задължава срещу сумата заплатена от Вас по полицата да изплаща суми и обезщетения дори и при ВИНОВНО ПРИЧИНЕНИ ОТ ВАС щети на трети лица.
Застраховка “Зелена карта” – предназначена е за водачите на МПС, пътуващи в чужбина. Тя влиза в сила при напускане на страната и покрива отговорността на водача на МПС, причинил пътнотранспортно произшествие, и нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.
Застраховка „КАСКО” – застраховка на автомобили срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат от пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни действия, пътнотранспортни произшествия и други до размера на застрахователната сума. Изплащаното обезщетение дава възможност за възстановяване на автомобила в първоначалния му вид чрез монтиране на нови части и ремонт във фирмен сервиз или в доверен сервиз на застрахователя. Разплащането се извършва директно между сервиза и застрахователя без ангажиране на клиента. Поемат се съответните гаранции за вложените нови части и извършените ремонтни работи.
Застраховки на ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ – осигуряват собственика на товари срещу рисковете на транспорта. Застраховат се: 1) товари, превозвани по външнотърговски договор като предлаганото застрахователно покритие е съгласно основни карго клаузи за пълно, ограничено или минимално покритие в зависимост от вида на товара, начина на транспорт и дестинацията. Специални клаузи осигуряват застрахователно покритие при превоз на специфични товари. По желание избраното покритие може да се допълни с различни разширения. Изплаща се обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи; 2) товари по време на превоз във вътрешността на България на принципа „покрита е всяка загуба, която не е изрично изключена”. Застраховката се предлага като абонаментна полица с покритие за определен период от време.
Застраховка „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В АВТОМОБИЛА” – застраховат се лицата срещу временна или трайна загуба на трудоспособност или смърт. Покриват се вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила. Застрахователното покритие се определя в зависимост от избраната от клиента застрахователна сума.

 

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio