Застраховка професионална отговорност на хотелиери и ресторантьори

2.1.8. ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТьОРИ
Предмет на застраховката е гражданската отговорност на юридическо или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон за вреди, причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност в собствен(и) или нает(и) туристически обект(и), посочен в полицата.
Покритието включва:
Всички суми, които застрахованият е законово задължен да заплати в рамките на договорените лимити на обезщетение, на основание претенции на трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт, заболяване и/или загуба на трудоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката.
Всички разходи за уреждане на претенциите направени с писмено съгласие на застрахователя.
Като допълнително покритие могат да бъдат включени вредите причинени на трети лица:
извън територията на обекта, но на територията на РБългария, по време на превоз на гости и/или посетители на туристически обекти, извършени с транспорт на застрахования;
загуби на имущество (в каса или сейф) на гости и/или посетители, вследствие на кражба с взлом или грабеж;
материални щети на моторни превозни средства (без кражба и грабеж), които са собственост или се използват от гости и/или посетители на туристическия обект;
за щети настъпили на територията на охраняем паркинг на обекта, вследствие на паркиране и маневриране, извършено от служител на туристическия обект.