?>

Застраховка “професионална отговорност на участниците в проетирането и строителството”

ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО – задължителна съгласно чл. 171 от закона за устройството на територията(ЗУТ)

Застраховката осигурява покритие за професионалната отговорност на лицата по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ – проектанта, консултанта, строителя, лицето упражняващо строителен надзор и лицето упражняващо технически контрол.
Застрахователното покритие е както следва:
по чл. 171 от ЗУТ – с общи лимити на отговорност, съответстващи на минималните застрахователни суми, определени с чл. 5 от Наредбата. По желание на Застрахования застраховката може да се сключи на по-високи лимити от определените в Наредбата. Застраховката се сключва за срок от една година и се подновява ежегодно без прекъсване, докато Застрахованият упражнява някоя от посочените по-горе дейности. Застрахова се отговорността на Застрахования за всички обекти, за които той е упражнявал дейността си.
по чл. 173 ал. 1 от ЗУТ – покрива се отговорността на Застрахования за конкретен обект и е със срок по-дълъг от една година.
Лимитите на отговорност са определени в зависимост от вида на упражняваната дейност и вида на строителните обекти в пет категории. Отговорността на застрахователя през срока на застраховкатаe е до лимита на отговорност за едно събитие, а отговорността на Застрахователя за всички писмени претенции, предявени през срока на застраховката до договорения общ лимит на отговорност.
Застрахователната премия се определя като процент от избрания лимит на отговорност.

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio