?>

Застраховка “професионална отговорност на лекаря и медицинския персонал

ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРЯ И МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ – задължителна съгласно чл. 189 от ЗЗ
Предмет на застрахователното покритие при този вид застраховка е отговорността на лицата, които упражняват медицинска професия за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. Отговорността на застрахователя е до посочения в полицата лимит, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на трудоспособност) или смърт, причинени на пациент (и) вследствие на небрежност, грешки или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на застрахования и/или негови служители със съответна квалификация.
При предявена претенция, застрахователя изплаща обезщетение въз основа на:
влязло в сила съдебно решение срещу застрахования;
постигнато споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представянето на оригинален изпълнителен лист по влязло в сила съдебно решение и другите необходими документи или след подписването на споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio