?>

Застраховка професионална отговорност на превозвачи на товари по шосе

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧИ НА ТОВАРИ ПО ШОСЕ
Застраховката покрива отговорността на застрахования като превозвач на стоки по шосе, съгласно Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ за цялостната или частична липса или повреда на стоката съгласно гл. IV от Конвенцията. Застрахователното покритие е за превоз на стоки за чужбина при лимити на отговорност за бруто увредено тегло съгласно чл. 12 от Конвенцията. По специално изискване от страна на застрахования може, да бъде сключена застраховка за превози, извършвани на територията на Р България. В този случай трябва да се уговори цена на килограм бруто увреден товар.
Застрахователната премия може да бъде изчислена на база на еднократна премия или на база процент от сумата на събраните навла. Първият вариант на полица – с фиксирана годишна застрахователна премия може да бъде разсрочена до четири равни вноски. При сключена абонаментна полица, премията се начислява въз основа на представена месечна справка от превозвача за сумата на събраните навла за предходния месец. По този начин премията се разсрочва на дванадесет вноски. И по двете полици може да бъде включено самоучастие на застрахования.
При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен незабавно да уведоми застрахователя за евентуални претенции от страна на товародателя. В случай на кражба на товара от МПС или кражба на МПС, застрахованият трябва по безспорен начин да покаже, че е положил грижата на добър стопанин на стоката и винаги МПС-то е нощувало на охраняем паркинг.
При предявяване на претенция за обезщетение, застрахованият следва да представи в оригинал документите следните документи:
застрахователна полица;
товарителница;
фактура за стойността на товара;
полицейски протокол или друг официален документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие;
авариен протокол от авариен комисар за повреди, а при липси – само ако митницата не желае да установи липсите;
приемно-предавателен протокол за товара;
договор за превоз;
митнически акт;
декларация от собственика на товара, че няма застраховка карго на товара и не е получавал обезщетение за претърпяната вреда;
други документи, имащи връзка със застрахователното събитие;

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio