?>

Застраховка професионална отговорност на туроператори

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРИ – задължителна съгласно ЗТ и Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
Предмет на застрахователното покритие са:
Отговорността на посочен в застрахователната полица лицензиран туроператор или турагент, за вреди причинени на потребител на организирани групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) в следствие на неплащане от страна на Застрахования към негови контрагентите и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.
Застрахователното покритие включва:
възстановяване на платените от потребителя по договора суми за организирано пътуване преди започване на пътуването;
заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването;
съдебни разноски по претенции, предявени с влязло в сила съдебно решение;
разноски за уреждане на претенции;
вреди, понесени от потребител(и) на организирани пътувания в цял свят.
Лимита по тази застраховката е съобразно декларирания от туроператора годишен оборот или за новосъздадените предприятия на база бизнес план.
Като допълнително покритие до определен лимит, могат да бъдат включени направените от туроператора разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита.
Важно е да се знае,че подновяването на полицата се извършва минимум един месец преди края на договора. Здължение на туропратора е и изпращането на копие от полицата в Агенцията по туризъм.

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio