?>

Застраховка професионална отговорност на експерт счетоводители и финансови одитори

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ – задължителна съгл. ЗНФО
Предмет на застрахователното покритие е отговорността за причинени на възложителя щети при изпълнение на професионалните задължения като Експерт-счетоводител или Финансов одитор (вкл. от небрежност, грешки или пропуски) съгласно действуващата нормативна уредба. Вредите се установяват на основата на претенции, предявени писмено през периода на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявените тези претенции, са възникнали на територията на Р България след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата (ако такава е договорена).
Допълнително могат да бъдат застраховани разходите по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя до уговорените в полицата лимити.
Отговорността на застрахователя е до посочения в полицата лимит, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на трудоспособност) или смърт, причинени на пациент (и) вследствие на небрежност, грешки или пропуски при професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на застрахования и/или негови служители със съответна квалификация.
При предявена претенция, застрахователя изплаща обезщетение въз основа на:
влязло в сила съдебно решение срещу застрахования;
постигнато споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.
Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представянето на оригинален изпълнителен лист по влязло в сила съдебно решение и другите необходими документи или след подписването на споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio