?>

Застраховка професионална отговорност на нотариуса

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА – задължителна съгласно чл. 30 от ЗННД
Предмет на застрахователното покритие е отговорността на лицата, които упражняват професия нотариус за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. Отговорността на застрахователя е до посочения в полицата лимит, които Застрахования бъде законово задължен да заплати като обезщетение вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задлъжнеията на помощник-нотариуса и служителите в нотариалната кантора.
Предмет на застрахователно покритие са и всички разходи за уреждане на претенциите направени с писмено съгласие на застрахователя, до уговорения в полицата лимит. Минималният и максималният лимит се определят от Камарата на нотариусите.
Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след представянето на оригинален изпълнителен лист по влязло в сила съдебно решение и другите необходими документи или след подписването на споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio