?>

Застраховка професионална отговорност на адвокати

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ  НА АДВОКАТИ – задължителна съгласно Закона за адвокатурата (01.01.2005 г.), чл. 50

Застраховката е предназначена да предпази  адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества от директни претенции, отправени  към тях  за имуществени вреди,  явяващи се пряка и непосредствена последица от  виновно неизпълнение на професионални задължения,  регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет, както и  на  задълженията на сътрудниците  в адвокатската кантора.

Предмет на застрахователното покритие са:

 Всички суми до уговорения в полицата лимит, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени на клиенти при изпълнение на професионалните задължения като адвокат (вкл. от небрежност, грешки или пропуски), при което са накърнени правата и законните интереси на доверителя или подзащитния съгласно действащата нормативна уредба.

 Всички разходи за уреждане на претенциите направени с писмено съгласие на застрахователя, до уговорения в полицата лимит.

Застрахователната премия се определя като процент от избрания лимит на отговорност и зависи от:

 дейността на адвоката (нотариални сделки, граждански дела, търговски дела, наказателни дела, правни анализи, консултански услуги  и др.)

 стажа на адвокатите/младши адвокатите.

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio